Märkning med mera juli 21, 2018

Märkning med mera

author No comments

Om man vill tillverka intimprodukter krävs det inte att man har tillstånd från myndigheter som till exempel Läkemedelsverket eller annat. God tillverkningssed ska dock alltid äga rum under tillverkningen. Som tillverkare måste man till exempel se till att krav som ställs på produkten uppfylls. Det måste alltså finnas totala specifikationer för slutprodukten och för alla de råvaror som används i den. I dessa specifikationer ska det också framgå precis vilka kontroller som görs under tillverkningsprocessen, samt på de råvaror som används.

När man tillverkar intimprodukter har man också ansvar för att se till att sammanblandningar och föroreningar undviks. Under tillverkningen måste man se till att all produktion sker i speciella lokaler. Detta är för att de höga hygieniska kraven ska uppfyllas. I dessa lokaler måste man också se till att tillverkningen sker i logisk följd, och här måste man också se till att instruktioner och rutiner finns nedskrivna för alla processer genom hela tillverkningen. Som tillverkare måste man också se till att alla rutiner för rengöring av lokaler och utrustning finns nedskrivna. Hela processen, från inköp av ingredienser till slutprodukt ska vara spårbara och alla steg som gås igenom i tillverkningen ska bli dokumenterade i protokoll. Varje produkt och sats ska ha ett särskilt nummer och med detta kan man spåra satserna en och en.

Intimprodukter måste vara märkta på ett speciellt sätt. Oavsett hur produkten emballeras ska denna symbol finnas på förpackningen. Olika sorters produkter måste också märkas på olika sätt. Märkningen måste dock alltid innehålla hur kort hållbarhetstiden är och man måste också se till att företagets namn ska finnas med på förpackningen. Dessutom måste ingredienserna i produkten alltid anges på förpackningen. En annan sak som ska finnas med på förpackningen är det unika identifikationsnummer som gör det möjligt att kunna spåra den aktuella satsen. Då kan tillverkaren lätt se vad som hänt om en produkt inte uppfyller de krav som ställs på den.

Ibland kan det finnas speciella åtgärder man måste ta i beaktning rent säkerhetsmässigt när man använder olika produkter, och en kund kan råka skadas allvarligt om denne inte vet hur man ska använda produkten i fråga. Om man som tillverkare inte ser till att redovisa dessa åtgärder kan det bli mycket dyrt om skador uppkommer på grund av produkten.

agency-x